Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Kvalitetssystem

Kvalitetssikringssystem Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn version 1.0

Kvalitetssystemet skal ses som version 1.0. Det forventes, at der i perioden fra maj til august 2015 i forbindelse med elevernes kompetenceafklaringer og optagelsesprocedurer vil fremkomme perspektiver, der kan få indflydelse på parametre ved kvalitetssystemets indhold og opsætning.

Det må ligeledes forventes, at erfaringer med opstart og udfoldelse af uddannelsen både i efteråret 2015 og foråret 2016 kunne kvalificere både Ministeriets overordnede rammer for mål og effekter samt skolens kvalitetssystem i forbindelse med disse.
 

1.    Grundlæggende for kvalitetssystemet for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn Vision, mission og værdierInstitutionssamarbejdets karakter

2.    Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn kvalitetsbegreb Kvalitetsmål Formål

3.    Organisering og ansvar

4.    Kvalitetsmodel

5.    Implementering

 

 

Bilag1.    Evalueringsdesign2.    Skaleringsdesign i KUU Syd- og Midtfyn3.    Oversigt

 

 

Grundlæggende for kvalitetssystemet for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn

 

 

Kvalitetssikringssystemet for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn er skabt på baggrund af følgende grundlæggende værdier:

 

Vision

En relevant uddannelse, der til enhver tid modsvarer det lokale arbejdsmarkeds behov for erhvervsassistenter. Uddannelsen skal være attraktiv og bidrage til at opfylde 95 % målet.

 

Mission 
En udviklende, motiverende ungdomsuddannelse, som gør det muligt efter endt uddannelse at få en selvforsørgende, fast, stabil plads på det ordinære arbejdsmarked eller efterfølgende gennemføre en erhvervsuddannelse.

 

Mål

Eleven i centrum og med holdet /fællesskabet som motiverende og betydningsfuld krumtap. Tidssvarende, målrettethed, ansvarlighed og vilje til at lykkedes.

Vi vil udbyde den bedst mulige uddannelse til denne målgruppe, så den enkelte elev får mest mulig udbytte af at være på uddannelsen og med størst mulig effekt efter endt uddannelse. Det er altså elevernes udvikling og udbytte, det er vigtigst at sikre. Dette sker bl.a. på grundlag af opdyrkning af det lokale arbejdsmarkeds behov for erhvervs-assistenter.

 

Institutionssamarbejdet karakter

Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn skabes i samarbejdet mellem 5 selvstændige uddannelsespartnere. Ledelse og organisering af medarbejdere forbliver i regi af den enkelte partner.

Kvalitetssystemet skal derfor fungere i en netværksorganisation mere end i en selvstændig

organisation, hvilket især har indflydelse på kvalitetsudviklingen, da denne således foregår næsten udelukkende hos den enkelte partnerinstitution og dennes medarbejdere.

 

Som bærende princip for institutionssamarbejdet er ”kædeansvar”. Vi vil sikre, at eleven ikke oplever det som 5 forskellige partnere og et stort erhvervsliv. Eleven skal derimod opleve det som et uddannelsesnetværk, der holder hånden under den enkelte elev på uddannelsen og som tager ansvar for både kvalitet og sammenhæng i hele uddannelsesforløbet.

 

Kædeansvaret forpligter, og vi arbejder for et tæt og trygt samarbejde med erhvervsliv, andre uddannelsesinstitutioner og offentlige instanser, så eleverne oplever tryghed, gennemskuelighed og sammenhæng.

 

Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyns kvalitetsbegreb

 

Kvalitetsmål Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn funderes på ønsket om størst mulig sammenhæng og kvalitet i udførslen: Krav – uddannelse – resultater.

 

Krav

Lov, bekendtgørelser, arbejdsmarkedets behov, de unges forudsætninger og det omgivende samfund.

 

Kombineret ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn

Vi vil levere en uddannelse, der lever op til de krav, der stilles fra lovgivningen og bekendtgørelser, erhvervsliv, elevernes forudsætninger, institutionssamarbejdet og det omgivende samfund.

 

Resultater

Uddannelsen skal levere resultater af bedst mulig kvalitet inden for uddannelsesrammen.

 

Kriterier for selvevaluering og justering

Ved systematisk at arbejde med kvalitetsudvikling ønsker KUU på Syd- og Midtfyn at være et attraktivt uddannelsesvalg for unge, en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og en værdifuld samarbejdspartner for erhvervslivet, UU-Centret, kommuner og øvrige aktører.

Der tilstræbes en høj grad af synlighed i forhold til evalueringen, så der er mulighed for løbende at korrigere indsatserne for derigennem at være foregribende.

Kriterierne i selvevalueringen skal leve op til de grundlæggende præmisser og intentionen om kædeansvar gennem hele uddannelsen.

 

Formål  

Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, om uddannelsen lever op til de krav og de mål, som er opstillet. Det skal ske gennem en systematisk og metodisk evaluering, så vi derved sikrer, at der er informationer og data fra alle interessenter i KUU Syd- og Midtfyn.

Evalueringerne skal fremme den faglige og pædagogiske udvikling af KUU, så flest mulige elever får den bedst tænkelige uddannelse i en økonomisk, bæredygtig ramme.

Vi ønsker at skabe en kultur, hvor kvalitetssystemet bruges som en løftestang i kvalificeringen af faglige diskussioner og drøftelser af elementerne i uddannelsen.

 

Følgende parametre vil danne grundlaget for vurderingen om, hvorvidt vi lever op til formålet med kvalitetssystemet på KUU Syd- og Midtfyn:

 

 • At den fungerer som et udviklingsværktøj, således at forventninger fra involverede parter tilstræbes indfriet

 • At den pædagogiske og faglige udvikling i KUU sker gennem en styret proces, som er præget af dialog mellem elever, undervisere og ledelse.

 • At der er en bæredygtig og tidssvarende evalueringskultur på begge hjemstavnsskoler.

 • At der skabes sammenhæng mellem uddannelsens kvalitetsindsats, visionen og mission

 • At årsplanen bruges systematisk og integreret i de øvrige aktiviteter i KUU.

 • At den løbende dokumentationsindsamling og resultatvurdering af uddannelsens elementer understøtter formålet.

 • Partner i kvalitetssystemet

 • Elever

 • Medarbejdere i KUU

 • Undervisere fra samarbejdsaftalen

 • Øvrige medarbejdere på hjemstavnsskolerne

 • Ledelsen ved tovholderinstitutionen

 • UU-Center Sydfyn

 • Erhvervstræningspladser inden for de 4 erhvervstemaer

 • De 4 kommuner: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø.

 

 

Organisering og ansvar

Syd- og Midtfyns kvalitetssikringssystem dækker den overordnede struktur, mål og revision for kvalitetsarbejdet for uddannelsen. Fuld implementering afhænger af den enkelte institution, som hver skal varetage den konkrete del af kvalitetssikringen, som vedrører deres undervisning og de medarbejdere, der er involveret i Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn.

Syd- og Midtfyns kvalitetsarbejde er organiseret som følgende:

 

Konsortiet

Strategiske kvalitetsmål - Årsrapport og revision -·Overordnet indsatsplan - Tovholderinstitution

-      Overordnet ansvarlig for at rammer og betingelser er i orden for uddannelsen
-      Overordnet ansvar for kvalitetsniveau, kvalitetsudvikling og opfølgning af indsatsplaner
-      Overordnet ansvarlig for dokumentation
-      Overordnet ansvarlig for synlighed og gennemsigtighed
-      Det samlede kvalitetssystem
-      Kvalitetsspecifikation
-      Etablering og gennemførelse af indsatser under kvalitetsrevision

-      Udvikling af strategier, årsrapporter, indsatsplaner, planer og procedurer som led i kvalitetsorganiseringen

-      Overordnet formulering af arbejdet med kvalitetsforbedringer

-      Daglig ledelse af uddannelsen og det generelle kvalitetsarbejde

-      Ansvarlig for koordinationsudvalgets arbejde med kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen

Uddannelses- og driftsleder

-      Ansvarlig for den løbende varetagelse af kvalitetsarbejdet·      Ansvarlig for opsamling af feedback og videndeling indenfor institutionssamarbejdet·      Ansvarlig for gennemførelse af evaluering, revision og dokumentation samt kvalitetsrapport 

Hjemstavnsskolerne

-     Hjemstavnsskolerne skal løbende sørge for registrering af data – såsom fravær, sygdom, erhvervstræning, frafald, prøver, etc. i et dertil udviklet KUU Syd- og Midtfyn format, og at disse registreringer skal indsendes til tovholderinstitutionen ifølge aftale·
-     Hjemstavnsskolerne er forpligtet til løbende at forholde sig til registreringer og handle derefter i forhold til eksempelvis frafaldstruede elever, uregelmæssigheder, meget fravær – i henhold til hhv. procedurer i kvalitetssikringen, såvel som hvad er ret og rimeligt i forhold til bedst muligt at understøtte den enkelte elev
-     Andre partnere i samarbejdet skal ved registrering af fravær eller andre uregelmæssigheder tilbagemelde dette til hjemstavnsskolen.

Den enkelte uddannelsespartner (konsortiemedlem eller anden uddannelsesudbyder)

Den enkelte uddannelsespartner har overordnet ansvar for koblingen mellem kvalitetskrav i Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn og egen organisation, hvilket medfører
-    Sikring af kendskab til kvalitetskrav fra Syd- og Midtfyns kvalitetssikringssystem blandt medarbejdere i egen organisation som underviser på Kombineret Ungdomsuddannelse – herunder kendskab til Syd- og Midtfyns kvalitetssikringssystems specifikke procedurer·  
-    Sikring af høj faglighed og pædagogiske færdigheder hos medarbejdere i overensstemmelse med undervisningskrav i Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn· 
-    Løbende kompetenceudvikling af medarbejdere·   
-    Deltagelse i evalueringer, selvevalueringer og arbejdet med handleplaner i regi af Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn·    
-    Ledelse og motivation af det løbende arbejde med kvalitetsforbedringer·  *
-    Kvalitetssikring af al undervisning / kursustilbud (herunder løbende fagevaluering) leveret til Kombineret Ungdomsuddannelse, så den lever op til lov og kvalitetskrav fra Syd- og Midtfyns kvalitetssikringssystem for fag og undervisning

 

-     Institutionskontaktperson til KUU Syd- og Midtfyn Koordinationsudvalget. Institutionskontakten er et bindeled mellem uddannelsen og uddannelsesinstitutionen og er dermed med til at sikre at tiltag og indsatser, planer og procedure mv. er kendt og anvendt af medarbejdere i egen organisation, som er tilknyttet Kombineret Ungdomsuddannelse.

 

Koordinationsudvalg

-    Sikrer sammenhæng, koordinering og implementering mellem udbyderne i Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn

 

 

 

 

Arbejdsgruppen

-    Samarbejder om optagelse af elever til uddannelsen og om elevernes fastholdelse

Undervisere og kontaktpersoner

-    Ansvarlighed for egen indsats i forhold til opsatte mål for uddannelsen
-    Refleksioner over erfaringer og muligheder og efterfølgende justeringer
-    Løbende opfølgning af erkendelser og resultater med uddannelses- og driftslederen
-    Udførelse af fastlagte procedurer, jf. krav fra lov og bekendtgørelser og KUU Syd- og Midtfyns kvalitetssikringssystem
-    Faglig ajourføring og kvalitetssikring er den enkelte institutions ansvar, jf. ansvarsfordeling mellem Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn og de enkelte uddannelsesinstitutioner.
-    Ansvaret for kvalificeret undervisning og faglig kvalitet pålægges endvidere eksterne leverandører. Dette aftales ved samarbejdsaftaler. 

 

 

Kvalitetsmodel

 

Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn har etableret følgende kvalitetssikringssystem for Syd- og Midtfyn.

 

 

Evalueringsdesignet af kvalitetssystemet i KUU Syd- og Midtfyn

 

Vi tager det forbehold, at målinger i KUU det første år ikke har et ”baggrundstæppe” med målinger fra tidligere perioder at holde data op imod. Derfor vil evalueringsdesignet efter 1 år bliver evalueret og revideret.

Vi har valgt at bruge skalering som gennemgående metode, når det handler om at måle tilfredshed her ved uddannelsens begyndelse af 2 årsager:

 1. Det giver et godt sammenligningsgrundlag henover over de 2 første perioder

 2. Vi har en forventning om, at vi vil få mange data til analyserne, fordi det er let at anvende og indsamle disse hos parterne.

 

Vi er af optaget af at lade os forstyrre, således at valget af metoderne sker på et kvalificeret grundlag og med størst mulig inddragelse af den evidens, der foreligger på området. Derfor vil evalueringsdesignet være til diskussion efter 1. år, hvor data/dokumentation vil identificere, om det har levet op til formålet.

 

Det er uddannelses- og driftslederens ansvar at indsamle den samlede mængde data fra de 2 hjemstavnsskoler og øvrige udbydere samt løbende fremlægge resultaterne for tovholderskolen.

 

 

 • Implementering

 

Syd- og Midtfyns kvalitetssikringssystem skal implementeres i løbet af foråret 2015 inden uddannelsesstart i august 2015.
Implementeringen forventes opdelt i tre faser:

 

Fase I: Etablering

Formål: Klar med fuld implementering forud for uddannelsesstart 
-      Overordnet strategi for kvalitetsarbejdet og kvalitetssikring
-·      Kvalitetssystemeto  Kvalitetsspecifikationo  Etablering kvalitetsrevisiono  Overordnet formulering af arbejdet med kvalitetsudviklingen – herundero  procedurebeskrivelser

 

 

Fase II: Fælles forståelsesramme

Formål: Lokal forståelse og forankring

-      Introduktion KUU Syd- og Midtfyns kvalitetssikringssystem sikringskrav og procedurer til involverede medarbejdere i Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn
-      Koordinationsudvalget etablerer en platform for fælles forståelse og medansvar hos de enkelte deltagere i uddannelsessamarbejdet 
 

Fase III

Formål: Driftsklar 
-      Kvalitetssystemet sættes i drift
-      Mål og standarder tydeliggøres for involverede medarbejdere
-      Udarbejdelse af nødvendige dokumenter, skabeloner og forretningsgange på tværs af institutionssamarbejdet
-      Synlighed overfor eksterne partnere, UVM, på hjemmeside mm
-      På pædagogiske dage inden opstarten af KUU i august vil der blive arbejdet med kvalitetssystemet som et gennemgående element i KUU. 

 

Efterfølgende evaluering

Efter 1. periode tages det samlede kvalitetssystem op til evaluering i tovholderinstitutionen med henblik på at sikre, at det lever op til standarten og formålet. Nødvendige ændringer skrives ind i kvalitetssystemet. 

 

 

 

[1] Se bilag 1

[2] Se bilag 2