Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Kombineret ungdomsuddannelse 2015

Materiale til præsentationsportfolio og portfolioprøve til eksaminator og censor.

 

1: Indledning

I dette notat præsenteres en overordnet ramme for, hvordan arbejdet med præsentationsportfolioen og portfolioprøven kan foregå. Notatet tager udgangspunkt i BEK nr 793 af 23/06/2015 (Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse)

 

KUU ligger på niveau 3 i kvalifikationsrammen

Portfolioprøven tager udgangspunkt i, at KUU er placeret på niveau 3 i Undervisningsministeriets kvalifikationsramme for livslang læring. Her er angivet, hvad eleven skal kunne ved afslutningen af KUU vidensmæssigt, færdighedsmæssigt og kompetencemæssigt:

 

 

Beskrivelse af kvalifikationsramme 3

Viden:

Skal have viden om basale metoder og normer inden for et erhvervs- eller fagområde.

Skal have forståelse af egne indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundet.

 

Færdigheder:

Skal kunne udføre praktiske arbejdsopgaver inden for faget/erhvervet.

Skal kunne løse faglige problemer.

Skal kunne søge og vurdere information med relevans for en praktisk arbejdsopgave indenfor et fag eller et erhverv.

Skal kunne anvende faglig terminologi i kommunikationen med kolleger, medstuderende og brugere.

 

Kompetencer:

Skal kunne tage ansvar for afgrænsede arbejdsprocesser.

Skal kunne indgå i tværfagligt samarbejde inden for et erhvervs eller et fags praksis.

Skal kunne indgå aktivt i læringssituationer inden for et erhvervs- eller fagområde.

 

 

2: Rammer og regler for præsentationsportfolien og prøven

Formålet med præsentationsportfolioen er bredt at dokumentere elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt, og at vise elevens tilegnelse af kompetencemål inden for elevens beskæftigelsesprofil.

Jævnfør § 3. skal eleven ved afslutning af uddannelsen opfylde kompetencemål for sin beskæftigelsesprofil og kunne:

1) anvende viden om grundlæggende metoder og arbejdsprocesser til selvstændigt at udføre enkle arbejdsopgaver,

2) vælge relevante værktøjer, materialer og udstyr til at udføre arbejdsopgaver og løse enkle faglige problemer,

3) tage ansvar for udførelse af afgrænsede arbejdsprocesser og samarbejde med andre herom,

4) forklare enkle faglige problemstillinger ved brug af almindeligt anvendte fagudtryk,

5) vælge relevant faglig information til at løse og kommunikere om faglige problemstillinger under hensyn til gældende normer og kulturer og

6) forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundet på grundlag af viden om arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladskulturer og demokratiske beslutningsprocesser.

 

Præsentationsportfolien udgør grundlaget for den afsluttende prøve på kombineret ungdomsuddannelse og skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale, som bredt dokumenterer elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt.

 

 

3: Præsentationsportfolio og portfolioprøve

Eleven skal udarbejde en præsentationsportfolio som grundlag for den afsluttende prøve. Eleven påbegynder arbejdet med sin præsentationsportfolio fire uger før prøven og har som led i undervisningen 2 uger til udarbejdelsen heraf. Det tilstræbes at prøven afholdes i juni eller december/januar, og prøven finder sted ved afslutningen af uddannelsen. Eleven modtager vejledning frem til prøvens afholdelse. Præsentationsportfolien skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale fra elevens arbejdsportfolio.

 

3.1: Præsentationsportfolio

Med udgangspunkt i mindst én konkret arbejdsopgave fra erhvervstræningen, skoleforløb, værkstedsundervisning eller KUU-fagundervisningen præsenterer eleven sit læringsudbytte og aktuelle standpunkt.

Præsentationen kan være i form af tekst, billeder, links til video produceret af eleven, fotografier af arbejdsprocesser, produkter, samarbejdssituationer mv., henvisning til konkrete produkter som eleven tager med til portfolioprøven, musik, præsentationsprogrammer eller lignende (se også bilag 1 som er udleveret til eleven).

 

Eleven skal i præsentationsportfolioen vise, at vedkommende har tilegnet sig kompetencer inden for alle seks kompetencemål. Dvs. eleven præsenterer:

 1. Eksempel/eksempler på enkle arbejdsopgaver, som vedkommende kan udføre og hvilken viden, hvilke metoder og hvilke arbejdsprocesser, der indgår heri.

 2. Værktøjer, materialer og udstyr, som eleven har brugt til løsning af arbejdsopgaven.

 3. Hvordan vedkommende har samarbejdet med andre om arbejdsopgaven, og hvad vedkommende selvstændigt skulle tage ansvar for.

 4. Hvilke faglige problemstillinger arbejdsopgaven indbefatter – med brug af relevante fagudtryk.

 5. Eksempler på faglig information, som vedkommende har brugt for at løse og kommunikere om de faglige problemstillinger under hensyn til gældende normer og kulturer, hvor arbejdsopgaven er løst.

 6. Et bredere perspektiv, hvor den konkrete arbejdsopgave sættes ind i en større sammenhæng med angivelse af elevens rolle og indflydelsesmuligheder.

Vejlederen hjælper eleven med at oversætte de seks områder med udgangspunkt i kompetencemålene, som de konkret er beskrevet i elevens beskæftigelsesprofil.

 

Præsentationsportfolien består af en forside + præsentationsportfolio.

Forsiden indeholder:

 • Elevens navn

 • Elevens cpr-nummer

 • Elevens erhvervstema

 • Elevens beskæftigelsesprofil

 • Erhvervsassistent indenfor …

 • Vejleders navn

 • Afleveringsdato samt dato for prøveafvikling

 

Omfanget af præsentationsportfolioen aftales med den enkelte vejleder.

Præsentationsportfolioen udarbejdes på baggrund af et storyboard (bilag 2), og godkendes af vejleder.

 

3.2: Prøveafvikling

Portfolioprøven afholdes som en mundtlig, individuel prøve, der tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio. Der er ingen forberedelsestid. Eksaminationen varer 30 minutter inklusive votering og består af en samtale om elevens læringsudbytte (jævnfør de seks kompetencemål). Eksamen er en samtale mellem eleven og eksaminator, hvor censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven efter behov.

Eksaminanden benytter sin præsentationsportfolio til at forklare og dokumentere de opnåede kompetencer.

 

Ved klage over prøven og prøveafviklingen henvises til Bilag 3 i Bekendtgørelsen KUU (BEK nr 793 af 23/06/2015). Er vedlagt som bilag 2.

 

 

 

4: Prøvens faglige fokus

For den enkelte prøve gælder det, at det faglige fokus skal være indenfor eksaminandens erhvervstema og tilhørende beskæftigelsesprofil.

Temaerne i Svendborg er Service, turisme og omsorg samt Produktion, håndværk og industri.

I Faaborg er det temaerne : Grønt område samt Service, butik og miljø.

 

 

5: Eksaminationsgrundlaget

Eksaminationsgrundlaget er de særlige KUU-fag: arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære samt temaundervisning og erhvervstræningen i den kombinerede ungdomsuddannelse. For den enkelte elev udmøntes eksaminationsgrundlaget i præsentationsportfolioen, som skal dække de seks kompetencemål nævnt tidligere.

 

 

6: Bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier

Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af eksaminandens individuelle mundtlige præstation og præsentationsportfolien. Bedømmelsen er en vurdering af, om eksaminanden i tilstrækkelig grad har tilegnet sig kompetencemålene ( § 3).

Præstationen bedømmes som bestået eller ikke bestået. Ved uenighed er censors bedømmelse afgørende.

Til sammenligning med 7-trinsskalaen er hermed en beskrivelse af karakteren 02, som er bestået :

02 - den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 

 

 

7: Links til bekendtgørelse og supplerende information

Bekendtgørelsen for kombineret ungdomsuddannelse (BEK nr 793 af 23/06/2015): https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173031

 

 

Lov om kombineret ungdomsuddannelse (LBK nr 779 af 15/06/2015):

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=172817

 

KUU Syd- og Midtfyns hjemmeside : www.blivuddannet.dk

 

 

 

 

8: Diverse til tovholderinstitutioner/vejledere/censorer

 

Tovholder

Det påhviler tovholderinstitution at orientere eleven om prøvereglerne, der er tilgængelige på hjemmesiden (KUU Syd og Midtfyn).

 

Tovholderskolen er ansvarlig for prøveafviklingen.

Det er således tovholders ansvar (i samarbejde med hjemstedsskolen) at sikre sig, at eleverne er tilmeldt eksamen, at der er booket lokaler og forplejning. Det er ligeledes tovholder, der sørger for censorer til afvikling af prøven.

 

Eksaminator/Vejleder

Tovholderinstitutionen udpeger vejleder for eleven, der tillige skal være eksaminator for prøven. Vejleder skal mindst have følgende faglige kvalifikationer: indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementernes forudsætninger, mål og metoder, specifik kompetence indenfor et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen og have aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagerens situation og behov.

Vejleder skal påse, at præsentationsportfolien lever op til prøvekravene.

Vejleder/eksaminator sender præsentationsportfolien til censor to uger før prøvens afholdelse.

 

Censor

Det er tovholderskolen, der udpeger censor.

Ifølge Bekendtgørelsens bilag 3 skal censor have indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementernes forudsætninger, mål og metoder, specifik kompetence indenfor et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen og have aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagerens situation og behov.

 

Censors opgave er at påse, at prøven afvikles i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat om kombineret ungdomsuddannelse, herunder medvirke til og påse, at prøven gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, samt medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen.

KUU Syd- og Midtfyn tilstræber at finde censorer fra det lokale erhvervsliv.

 

 

                                                                                                                                                                                                     BILAG 2

AFSLUTTENDE PRØVE I KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE  (PORTFOLIOPRØVEN)

I.Præsentationsportfolio

Eleven skal udarbejde en præsentationsportfolio, jf.  § 20, stk. 3, som grundlag for den afsluttende prøve, jf. § 21.

Elevens optagelse på kombineret ungdomsuddannelse er samtidig tilmelding til portfolioprøven.

 

Eleven påbegynder arbejdet med sin præsentationsportfolio  4 uger før prøven og har som led i undervis­ ningen 2 uger til udarbejdelsen heraf. Eleven modtager vejledning frem til prøvens afholdelse.

Præsentationsportfolien skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale fra elevens arbejdsportfolio, som bredt dokumenterer elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt. Arbejderne må ikke tidligere være bedømt.

Præsentationsportfolien  har til formål at vise elevens tilegnelse af kompetencemål  inden for elevens beskæftigelsesprofil.

II.Vejleder/ eksaminator

Tovholderinstitutionen  udpeger en vejleder for eleven, der tillige skal være eksaminator ved prøven. En eksaminator skal mindst have faglige og pædagogiske kvalifikationer som en censor, jf. III.

Vejleder skal påse, at præsentationsportfolioen  lever op til prøvekravene.

 

Vejleder/ eksaminator sender præsentationsportfolioen  til censor 2 uger før prøvens afholdelse.

III.Censor

Tovholderinstitutionen udpeger censor og er ansvarlig for, at den udpegede censor opfylder nedenstående krav.

En censor skal have

 

 1. indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,

 

 1. specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og

 

 1. aktuel viden om uddannelsens  anvendelsesmuligheder,  herunder kendskab til aftagernes  situation og behov.

  Inden prøven informerer institutionen censor om de gældende regler for uddannelsen, herunder denne bekendtgørelse, samt forsyner censor med andet materiale, der har betydning for censors virksomhed.

  Censor må ikke være ansat i det institutionssamarbejde, hvor han/hun skal virke som censor. Ved fordeling af censorarbejdet skal det så vidt muligt sikres, at der

 1. inddrages censorer fra flere institutionssamarbejder  og censorer  evt. fra det relevante arbejdsmarked (aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af censuren inden for en given uddannelse,

 2. jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet,

 

 1. ikke forekommer individuel gensidig censur inden for en periode på 2 år og

 2. ikke forekommer individuel gentagen censur inden for en periode på 2 år ud over en eksamenstermin, et semester eller et halvår.

  Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

 

Censor skal påse, at prøven afvikles i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat om kombineret ungdomsuddannelse, herunder medvirke til og påse, at prøven gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, samt medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen.

 1. Forberedelse af prøven

 

Det påhviler institutionen at orientere eleverne om prøvereglerne, der skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

V.Prøveafviklingen

 

Tovholderinstitutionen  er ansvarlig for prøveafviklingen.

 

Prøven afholdes som en mundtlig, individuel prøve, der tager udgangspunkt i elevens præsentationsport­ folio. Der er ingen forberedelsestid.

Eksaminationen varer 30 minutter inklusive votering og består af en samtale om elevens læringsudbytte. Eksaminanden benytter sin præsentationsportfolio til at forklare og dokumentere den opnåede kompetence.

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden.

 

Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

Eksaminator ved den enkelte prøve er den eller de lærere, der har undervist eleven, og som af tovholderinstitutionen er udpeget til at være vejleder i forbindelse med prøven. Foreligger der særlige omstændigheder, herunder vejleders/eksaminators forfald på grund af sygdom, kan tovholderinstitutionen udpege en anden til at vejlede og eksaminere eleven.

 1. Forhold i forbindelse med prøveafviklingen

 

En eksaminand, der kommer for sent til en prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tids­ punkt, hvis institutionen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

Eksaminander, der på grund af sygdom er forhindret i at gennemføre prøven, skal snarest muligt have til­ budt en ny prøve.

Prøven kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumente­ re eksaminandens færdigheder i dansk.

Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når (tovholder)institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

 

 1. Bedømmelse

 

Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af eksaminandens individuelle mundtlige præstation og præsentationsportfolien, herunder individuelle dele af gruppefremstillede elementer i præsentationsportfolien. Bedømmelsen er en vurdering af, om eksaminanden i tilstrækkelig grad har tilegnet sig kompeten cemålene, jf.  § 3.

Præstationen bedømmes som bestået eller ikke bestået. Ved uenighed er censors bedømmelse afgørende.

 

 1. Fejl og mangler ved prøver

 

Bliver institutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer institutionen afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder institutionen omprøve. Tilbuddet gælder for alle de eksaminander, hvis prøve lider af samme fejl og mangler. Institutionen beslutter, om omprøven skal ske ved den oprindelige eksaminator og censor.

Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan institutionen træffe afgørelse om at annullere allerede af­ holdt prøve og foranstalte en omprøve.

 1. Klager over prøver

 

Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af eleven til tovholderinstitutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eleven er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af foræl­ dremyndighedens indehaver. Hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på elevens vegne, såfremt eleven har givet vedkommende fuldmagt hertil.

Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Institutionen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det.

Klagen kan vedrøre prøveforløbet eller bedømmelsen. Tovholderinstitutionen forelægger straks klagen for eksaminator og censor, der har en frist på normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Institutionen kan bestemme, at der gives en længere frist. I beregning af fristen indgår juli måned ikke. Eksaminator og censor skal hver for sig udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge.

Tovholderinstitutionen afgør klagen på grundlag af eksaminator og censor faglige udtalelser og klagerens kommentarer til udtalelserne. Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

 1. tilbud om omprøve eller

 

 1. at klageren ikke rar medhold i klagen.

 

Kun når eksaminator og censor er enige om det, kan tovholderinstitutionens afgørelse gå ud på, at klage­ ren ikke får medhold.

Tovholderinstitutionens afgørelse skal meddeles klageren hurtigst muligt og senest 2 måneder efter, at modtagelse af klagen er indgivet til institutionen. Kan klagen ikke behandles inden for denne frist, skal tovholderinstitutionen hurtigst muligt underrette klagere herom med angivelse af begrundelse herfor og oplysning om, hvornår klagen forventes færdigbehandlet. Uddannelsesinstitutionen skal straks give klage­ ren, eksaminator og censor meddelelse om afgørelsen.

Det er alene klageren, der kan acceptere tilbud om omprøve. Accept af tilbud om omprøve skal ske senest 2 uger efter tilbuddets meddelelse. Omprøve skal finde sted snarest muligt. Til omprøven udpeges ny cen­ sor, og der kan udpeges en ny eksaminator.