Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Service, butik,
miljø

Faaborg

Det grønne
område

Faaborg

Produktion,industri, håndværk

Svendborg

Service, turisme, omsorg

Svendborg

Hvad er KUU?


Kombineret ungdomsuddannelse – KUU – er en toårig ungdomsuddannelse, som er henvendt til unge, der ikke har forudsætningerne for at gå i gang med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse.

KUU-uddannelsen er målrettet det lokale og regionale arbejdsmarked.  Uddannelsen giver direkte adgang til et job som erhvervassistent inden for det valgte tema eller til at læse videre på en anden ungdomsuddannelse.
KUU Syd- og Midtfyn har 4 erhvervstemaer:

 

Svendborg:
1. Service, turisme og omsorg
2. Produktion, håndværk og industri

Faaborg-Midtfyn: 
1. Service, butik og miljø
2. Det grønne område

Sammensætning

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads. Nogle fag er obligatoriske, men de kan tilrettelægges forskelligt afhængigt af det erhvervstema, der vælges. Der er erhvervstræning i alle uddannelsens fire dele, men længden af perioderne med erhvervstræning kan variere.Forløbet gør eleverne mere og mere afklaret på, hvilke erhverv og hvilke jobfunktioner de finder interessante. 

Fag
Alle elever på kombineret ungdomsuddannelse deltager i tre obligatoriske fag:
• Arbejdspladslære
• Samarbejdslære
• Erhvervslære

Fagene introducerer eleverne til emner som kommunikation, samarbejde, normer og kulturer, ansvar og roller på en arbejdsplads. De skal bl.a. forberede dem på erhvervstræningen og danne grundlag for at vælge beskæftigesesprofil inden for det valgte  tema.

Desuden følger eleverne forskellige fag, der både giver flere faglige forudsætninger for at arbejde inden for det område, der interesserer dem, og kompetencer til at deltage i videre uddannelse. Det indebærer fx, at de tager certifikatkurser inden for deres erhverv og består et eller flere fag på minimum D-niveau.
Afslutter du uddannelsen efter 3. del, skal du minimum bestå ét fag på D-niveau.
Afslutter du uddannelsen efter 4. del, skal du minimum bestå to fag på D-niveau. Det ene fag skal være dansk.

Erhvervstræning
Erhvervstræningen finder sted i en virksomhed, organisation eller forening i lokal området.
Forløbet giver indblik i dagligdagen på en arbejdsplads, og den klæder eleverne på til at vælge den beskæftigelse, de vil have i fremtiden.

Hver af uddannelsens dele indeholder erhvervstræning. Erhvervstræningen varer:
1. del: Højst 8 uger
• 2. del: 2 – 8 uger
• 3. del: 3 – 8 uger
• 4. del: 5 – 8 uger


I løbet af uddannelsen kan du dog højst være i erhvervstræning i otte uger på samme virksomhed.

 

Kontaktperson og forløbsplan

På kombineret ungdomsuddannelse, har alle elever en kontaktperson på skolen. Sammen udarbejder eleven og kontaktlæreren  en plan for dit uddannelsesforløb.  UU-vejleder deltager i planlægningen og sørger for, at forløbet stemmer overens med uddannelsesplanen.


I løbet af de første 14 dage vil skolen/kontaktlæreren lave en kompetence vurdering. Det kan være kompetencer opnået gennem skolegang eller/og kompetencer opnået gennem forskelligt arbejde.
Forløbsplanen beskriver målet med uddannelsen, hvordan den forventes at forløbe, og hvor længe den skal vare.


Af forløbsplanen vil det blandt andet fremgå, hvilket erhvervstema der er valgt, hvilke fag der forventer at afslutte på D-niveau, hvor undervisningen vil foregå, og hvilken erhvervstræning eleven deltager i. Hvis der er behov for skal deltage i specialundervisning eller lignende, vil det også stå i forløbsplanen.
I løbet af uddannelsen deltager eleven i vejledningsforløb, hvor de sammen med din kontaktperson har mulighed for at justere i forløbsplanen. Kontaktpersonen tager kontakt til UU-vejlederen, hvis der bliver behov for at justere  uddannelsesplanen.

Undervisning

På kombineret ungdomsuddannelse er eleverne en del af et hold.Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.Prøve og uddannelsesbevisUnder uddannelsen samles materiale i en arbejdsmappe – eller portfolio, der dokumenterer  kompetencer opnået på uddannelsen. Mappen kan fx indeholde arbejdspapirer, produkter, fotografier og videooptagelser.Beviser og certifikater som en del af uddannelsen, indgår de også.Et udvalgt af mappens indhold bliver præsenteret  til den afsluttende mundtlige prøve, der bedømmes med bestået eller ikke bestået.Skolen udsteder et uddannelsesbevis, hvor det fremgår, at eleven nu er erhvervsassistent inden for det erhvervstema, der blev valgt.

Optagelse

Kontakt  UU-vejleder om uddannelsen hvis KUU virker interessant og som et uddannelsesvalg. Der er et begrænset antal pladser, så der er ingen garanti for optagelse. Der er uddannelsesstart august eller januar.
 

Økonomi 
Undervisningen er gratis, og der er mulighed for SU fra man fylder 18 år. Se mere hos SU styrelsen

Uddannelsessted
Den kombinerede ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn foregår i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole, Dalum Landbrugsskole og Social og sundhedsskolen Fyn.
Uddannelsen kan tages på Svendborg Erhvervsforskole eller Faaborg Midtfyn produktionsskole.
 

Gennemgående for uddannelsen er:

Arbejdspladslære – Samarbejdslære – Erhvervslære – Erhvervstræning
Undervisning finder sted på din skole sammen med dit hold. Der vil også blive tid til at dyrke motion så hoved og krop spiller godt sammen.

Under hele uddannelsen samler du materiale i en arbejdsmappe – en såkaldt portfolio. Mappen kan fx. indeholde arbejdspapirer, produkter, fotos og videooptagelse, som dokumenterer din læring og læringsproces. Beståede certifikater og skolebeviser indgår også. Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din portfolio i en præsentationspportfolio.
Når du består prøven, bliver du erhvervsassistent inden for det valgte tema.

Hvis du tænker, at KUU lyder spændende og er noget for dig, så er du velkommen til at komme på besøg. Hvis du ønsker at blive optaget, så skal du kontakte din UU vejleder på UU center Sydfyn

KUU

Sammensætning

Fag

Erhvervs
træning

Undervisning

Optagelse